Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Oevest.
3. Content creation: het proces van het creëren van ideeën, ontwerpen van zowel geschreven als visuele
inhoud in de breedste zin van het woord, op welk format dan ook.
4. Diensten: de Diensten die Oevest aanbiedt, zijn het ontwikkelen van websites, hosting, het maken van
content en designs, diverse marketingdiensten, leadgeneration, social media beheer alsmede advisering.
5. Dienstverlener: Oevest die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Oevest.
6. Licentie: het tijdelijke gebruiksrecht van Opdrachtgever om gedurende de overeenkomst gebruik te
mogen maken van de website beheerd en gehost bij Oevest.
7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die
Oevest heeft aangesteld, projecten aan Oevest heeft verleend voor Diensten die door Oevest worden
uitgevoerd, of waaraan Oevest een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Oevest, alsmede
voorstellen van Oevest voor Diensten die door Oevest aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door
Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Oevest waar deze algemene
voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Oevest, elke Overeenkomst tussen
Oevest en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Oevest wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Oevest aan Opdrachtgever aangeven
op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Oevest is overeengekomen.
De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten
van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door
Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Oevest uitdrukkelijk en voorafgaande
toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Oevest vrij om hieraan nadere voorwaarden te
verbinden.
10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Oevest gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk
in het Aanbod vermeld.
2. Oevest is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever
schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Oevest het recht een Overeenkomst met
een potentiële Opdrachtgever om een voor Oevest gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig
gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.
Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Oevest niet binden. Eventuele afbeeldingen en
gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door
Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever
onjuist dan wel onvolledig zijn.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Oevest zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Oevest niet tot levering van een deel van de in de aanbieding
of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst
van Oevest heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Oevest te
retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Oevest is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten
of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Elke Overeenkomst die met Oevest wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan
Oevest wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Oevest is
verbonden.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan
daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever
afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.
Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de
opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede
afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige
aanlevering van de informatie die Oevest van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Oevest een Overeenkomst in de vorm van een
abonnement is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders
uitdrukkelijk is overeengekomen. Het eerste jaar is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar,
behoudens in het geval Opdrachtgever vóór het einde van de proefmaand de Overeenkomst opzegt.
3. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk
overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Oevest de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd
met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.
4. Zowel Opdrachtgever als Oevest kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is
gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin
toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en
medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
5. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien
Oevest ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
6. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan
daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Oevest op basis van het gestelde tarief.
7. Zowel Opdrachtgever als Oevest kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van 
betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of
anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven
vermeld plaatsvindt, is Oevest nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of
schadevergoeding.
8. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard
bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan.
Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten,
aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.
Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. Oevest zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren
zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van
een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke
uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de Diensten is Oevest niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van
Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten
wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Oevest, is
Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
3. Oevest is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4. Indien Oevest op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke
verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan
verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
5. Indien sprake is van wijzigingen, kan Oevest de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde
versie van de programmatuur. Nimmer is Oevest gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of
specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
6. De broncode alsmede de technische documentatie van de website is te allen tijde uitgesloten van het
gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
7. Zowel Opdrachtgever als Oevest kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de
afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet
eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts
schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen
verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Oevest de kosten van de wijziging
voor zijn rekening neemt.
8. Oevest is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de
programmatuur.
9. Indien Oevest op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van
Opdrachtgever, zal Oevest conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en
bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het
nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen. Algemene Voorwaarden
Pagina 5 van 24 – Oevest
10. Oevest is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar
ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van
eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
11. Oevest heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software
en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling,
configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart Oevest uitdrukkelijk van aanspraken van
derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.
12. Oevest zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang Oevest Diensten voor Opdrachtgever
verricht, of het aannemelijk is dat Oevest Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Oevest is
gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode
vervolgopdrachten ten aanzien van deze Design geeft, is Oevest gerechtigd kosten in rekening te brengen
voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Oevestverzochte informatie alsmede relevante bijlagen en
aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste
vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij
gebreke hiervan kan het voorkomen dat Oevest niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering
van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Oevest is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te
controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de
tijd is veranderd, noch is Oevest verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die
door Oevest voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de
Overeenkomst.
3. Oevest kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende
informatie. Bij gebreke hiervan is Oevest gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de
informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke
hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. in geval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit
direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan
Oevest.
4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de website
van Oevest te beschermen, en de op de website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.
Artikel 8 – Ontwikkelen van designs en huisstijlen
1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te
leggen. Oevest kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of
wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.Algemene Voorwaarden
Pagina 6 van 24 – Oevest
2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen,
conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases:
1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken
van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever
omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Oevest stelt vervolgens een
offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de
producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de
Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert
voor verdere creatieve uitwerking. Oevest zal een x aantal schetsen opleveren waar een of
meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt
worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte
kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor
verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 2 tot 4 schetsen waar er een uit gekozen kan
worden. Uit design van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op
gekozen worden door Opdrachtgever.
3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen
van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op X aantal aanpassingen, conform bij het
aangaan van de overeenkomst door Oevest bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te
beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij
uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat
Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal
aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor
een meerprijs gerekend worden.
4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design
definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Oevest
nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform
offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.
3. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een beperkte niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het
grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van
Oevest en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden
gemaakt.
4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Oevest wijzigingen te (laten) maken zonder
voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
Artikel 9 – Content creation
1. Oevest kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation al dan niet in het
kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.Algemene Voorwaarden
Pagina 7 van 24 – Oevest
2. Opdrachtgever zal Oevest schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle
omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten
waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de
Offerte zoals Oevest die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak
en stijl die Oevest hanteert. Oevest heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets
uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle
specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd
worden.
4. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst Oevest genoodzaakt is aanvullend
materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig
is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis
van nacalculatie. Oevest zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient
hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.
5. Oevest kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering,
kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar
inzicht van Oevest een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke
omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende
werkzaamheden.
6. Het auteursrecht op de werken van Oevest berust uitsluitend bij Oevest, tenzij expliciet anders
overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend
schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Oevest
in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten,
naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van Oevest is artikel 25 Auteurswet
van toepassing.
9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met
expliciete toestemming van Oevest waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. Oevest kan van
Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Oevest nimmer
verplicht om aan dit verzoek te voldoen.
Artikel 10 – Ontwikkeling website
1. Oevest kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de
dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal
Oevest de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen
verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm
aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website (waaronder tevens verstaan
databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen
website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen
afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Algemene Voorwaarden
Pagina 8 van 24 – Oevest
Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst
dienovereenkomstig aan te passen.
4. Oevest is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem
ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het
gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen
heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De
bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en
schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
6.De door Oevest ontwikkelde website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet
akkoord heeft gegeven voor de website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een
langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na
het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de
website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
7. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken
vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Oevest. De herstelwerkzaamheden
hiervan komen voor rekening van Oevest, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan
Oevest zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen
nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Oevest.
8. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan
niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de
wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op
een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Oevest verplicht om door Oevest verstrekte voorstellen te
beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Oevest wordt vertraagd in haar
werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Oevest gedaan
voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals
vertraging.
10. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe
factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van
benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in
voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
11. Onderdeel van de dienstverlening van Oevest is de website die specifiek voor Opdrachtgever wordt
ontwikkeld. In de Licentie zijn inbegrepen de kosten van het basisdesign, het gebruik en eventuele
technische ontwikkeling (waaronder tevens verstaan updates). Indien en voor zover Opdrachtgever
gebruik wenst te maken van een maatwerk website, add-ons, hosting en e-mail, dient Opdrachtgever
hiervoor een meerprijs te betalen. Op het moment dat de overeenkomst stopt, eindigt ook het
gebruiksrecht (licentie) van de website en al hetgeen zich op en in de website bevind (o.m. designs,
technieken etc.) en kan Opdrachtgever geen gebruik meer maken van de website.
12. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de website op de laatste dag van de (licentie-)
overeenkomst offline gehaald, of de eerste werkdag erna indien laatste dag in een weekend valt. Algemene Voorwaarden
Pagina 9 van 24 – Oevest
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het online plaatsen van een vervangende website. Eventuele
schade en claims die ontstaan als gevolg van niet tijdig handelen door Opdrachtgever, met als gevolg
tijdelijk geen website online, wijst Opdrachtnemer nadrukkelijk af.
Artikel 11 – (Op)Levering
1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld
Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking
verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Oevest of er door andere omstandigheden, welke voor
rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Oevest recht op een redelijke verlenging van de
(op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Oevest
aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen
voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Oevest bij Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Oevest gerechtigd om de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Oevest spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover
dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden
om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Oevest.
5. Oevest spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
6. Oevest heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs-websites te signeren,
dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen
en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen
promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van
Opdrachtgever is verkregen.
7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van
derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. Oevest zal Opdrachtgever afdoende
informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
Artikel 12 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten,
programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk
in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van
ingebruikneming de website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is
Oevest gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende website te leveren. Het
opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij
anders overeengekomen.Algemene Voorwaarden
Pagina 10 van 24 – Oevest
Artikel 13 – Garanties
1. Oevest voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie
is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de
garantietermijn staat Oevest in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Oevest gegeven garantie indien Opdrachtgever
volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Oevest gehouden om een kosteloos
herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt
aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
4. Oevest staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Oevest
spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet
slechts op website wat door Oevest zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn
gemeld. Oevest is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur
in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Oevest ontwikkeld is, kan in overleg
voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
5. Opdrachtgever accepteert de website ‘As is’.
6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Oevest te
melden op een wijze dat Oevest in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is
gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Oevest een bevestiging van de melding verstrekt aan
Opdrachtgever.
7. Enige door Oevest opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist
verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Oevest.
8. De inhoud van het opgeleverde advies van Oevest is niet bindend en slechts adviserend van aard.
Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde
adviezen van Oevest opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken
die afwijken van het (op)geleverde advies van Oevest. Oevest is niet gehouden aan enige vorm van
restitutie indien dit het geval is.
9. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt
nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Oevest is niet verplicht om deze gegevens te
herstellen. Indien overeengekomen kan Oevest naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer
verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens.
Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen,
gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Oevest verstrekte
inlichtingen.
10. Oevest is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge
van een onvoorziene storing c.q. overmacht. Algemene Voorwaarden
Pagina 11 van 24 – Oevest
11. Aansprakelijkheid van Oevest voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Oevest is
niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of
verrichte werkzaamheden in of aan de website van Oevest die zonder uitdrukkelijke toestemming van
Oevest heeft plaatsgevonden.
12. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling
en is Oevest niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken
tijdens de garantieperiode.
13. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient
Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
Artikel 14 – Gebruik en onderhoud website
1. Oevest stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde
website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter. Het recht tot gebruik van de
website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan
deze voorwaarden.
2. Indien overgekomen, zal Oevest onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de
onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien
dit niet expliciet is overeengekomen, kan Oevest onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering
van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van
onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de
diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk
te melden aan Oevest, waarna Oevest Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn
beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Oevest gerechtigd om
eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele
oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Oevest.
5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Oevest, heeft Opdrachtgever een
zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.
6. Ten behoeve van het onderhoud is Oevest bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op
onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede
andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens
verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de website door derden die door
Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief
onderhoud. In geval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Oevest gerechtigd om de
Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze
onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Oevest zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten
kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud. Algemene Voorwaarden
Pagina 12 van 24 – Oevest
8. Oevest is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of
telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Oevest aangeboden diensten. Deze
wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur,
waarvoor Oevest niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.
Artikel 15 – Hostingdiensten
1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever
aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing.
Ook indien Oevest het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever
beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door Oevest beperkingen gesteld worden aan
de grootte van hostingaccount.
2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd
met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming
van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt,
racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat.
Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks
die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
3. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Oevest gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door
Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle
handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
4. Oevest komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen in
geval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van
Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan
hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt
toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk
geschorst is, heeft Oevest het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder
vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken
wanneer een externe e-mailservice wordt aangeschaft die Oevest kan koppelen aan de domeinnaam c.q.
website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen
prijsverlaging tot gevolg.
6. Opdrachtgever vrijwaart Oevest voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Oevest is niet
aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet
anders is overeengekomen.
8. Oevest kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken
in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Oevest bevoegd een extra bedrag in
rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden,
ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. Algemene Voorwaarden
Pagina 13 van 24 – Oevest
9. In geval van extreem veel dataverkeer is Oevest gerechtigd naar eigen inzicht de website van
Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force
attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt
aan de server van Oevest.
10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet
handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 16 – Connectiviteit
1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het
daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst
worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan
het einde van periode van deze Overeenkomst.
2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders
overeengekomen.
3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt,
inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij
elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te
onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.
4. Oevest kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag
gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Oevest bevoegd een extra
bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden
vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of
wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
Artikel 17 – Domeinnaamregistratie
1. Oevest biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende
tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en
regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinnaamregistratie geen registratie van
merkrecht inhoudt.
2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het
houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende
instantie. Oevest heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing
van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een
domeinnaam en kan Oevest niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde
domeinnaam wegens een (type)fout van Oevest. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en
eventueel aan te passen.
3. Opdrachtgever is Oevest een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het
houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd,
welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een
keer vooruit te voldoen. Algemene Voorwaarden
Pagina 14 van 24 – Oevest
4. Opdrachtgever vrijwaart Oevest voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap
van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content
van de Webshop, waarbij Oevest als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld
wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van
derden. Oevest zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.
Artikel 18 – Notice en takedown
Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Oevest of derden en/of onrechtmatig
handelen door Opdrachtgever, is Oevest gerechtigd om dat deel van dienst per direct af te sluiten of
Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Oevest zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke
informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig
gebruik kan maken van de dienst van Oevest. In geen geval is Oevest aansprakelijk voor de geleden
schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de dienst en/of het
verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.
Artikel 19 – (Online) marketing
1. Oevest garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Oevest past slechts
een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Oevest hierover
toezeggingen doen doch zal Oevest zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor
Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid op de social media kanalen van Opdrachtgever.
2. Indien Oevest ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door
Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van
het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in het
kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan
content en/of informatie aanleveren.
3. Oevest kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Oevest hanteert een eigen aanpak en stijl
met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO
diensten door Oevest is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Oevest gehanteerde aanpak en
de door Oevest opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Oevest te maken.
4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden
zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door Oevest uitgevoerd met inachtneming van de
beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient
Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan
worden.
5. In geval van andere Marketingdiensten zoals direct mailing, is Oevest nimmer verantwoordelijk voor het
onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten
gevolge waarvan Oevest niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.Algemene Voorwaarden
Pagina 15 van 24 – Oevest
Artikel 20 – Social media beheer
1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Oevest de social media accounts van Opdrachtgever beheren
ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago
(promotie). Indien is overeengekomen dat Oevest dergelijk social media beheer zal uitvoeren, dient
Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle
daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Oevest, tenzij anders
overeengekomen.
2. De omvang van het social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is
overeengekomen. Oevest plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is
aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend.
Oevest zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van
Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen
zijdens Oevest, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Oevest het doorvoeren van deze
wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.
3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van
diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en
beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van
derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels,
richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag,
kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Oevest. Oevest zal haar
werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met
eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor
ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
4. Het uitvoeren van social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van
derden. Oevest staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views,
etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt Oevest zich aan de
gebruikersvoorwaarden van desbetreffende social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten
ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en
regels zoals gehanteerd door dergelijke social media partijen.
5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Oevest haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd
voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen
Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere
voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s en meer.
6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Oevest, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een
zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens social media account(s). Indien voor het
gebruik van social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs)
licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de
daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor posts minimaal 1
week voor het plaatsen van deze posts aan te leveren.Algemene Voorwaarden
Pagina 16 van 24 – Oevest
8. Het uitvoeren van social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie
(ranking) op de diverse social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van
Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
9. Voor de uitvoering van social media beheer is Oevest te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid
en functionaliteit van de betreffende social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid
van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook
uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.
10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het social media account
of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Oevest te overleggen alvorens
deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief
van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Oevest zijn gekeurd of waar zij anderszins van
tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens
voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van Oevest.
Artikel 21 – Telefonisch accountmanagement
1. In het kader van telefonisch accountmanagement voert Oevest de volgende diensten uit: relatiebeheer,
klantcontact, het inplannen van afspraken, cross en upsell en andere aanverwante diensten.
2. Oevest draagt zorg voor de aanvraag en verkrijging van benodigde verzekeringen, vergunningen, en
toestemmingen voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst vereist, zoals in ieder geval een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de medewerkers betrokken bij de uitvoering van de
Overeenkomst. Alle medewerkers van Oevest voldoen aan het minimum taalniveau voor zover in
redelijkheid van hen mag worden verwacht voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst. Een
en ander vastgesteld naar inzicht en ervaring van Oevest.
3. Opdrachtgever stelt alle door Oevest gevraagde middelen, waaronder in het bijzonder verstaan de
programmatuur, ter beschikking, eventueel tegen betaling op overeengekomen wijze, voor zover de
uitvoering van Oevest haar werkzaamheden dit vereist. Oevest heeft het recht aanvullende voorwaarden
te stellen aan de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde middelen c.q. zaken.
4. Opdrachtgever is te allen tijde zelf en eindverantwoordelijk voor het contact met haar klanten. Oevest is
hierin slechts een tussenpersoon en vertegenwoordigd nimmer (het bedrijf van) Opdrachtgever.
5. Oevest dient een lijst met klantgegevens van Opdrachtgever tijdig en volledig, voor aanvang van de
dienstverlening te ontvangen. De personen op deze lijst hebben het recht om zich aan te melden voor het
bel-me-niet-register. Indien klanten of prospects van Opdrachtgever in dit register zijn geregistreerd zal
Oevest deze personen niet benaderen. Indien ten gevolge hiervan minder personen gebeld worden dan
vooraf door Opdrachtgever verwacht, komt dit geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6. In geval van het voeren van inkomende telefoongesprekken zal Oevest:
a. het totale voor de Opdrachtgever bedoelde inkomende telefoonverkeer waarop de overeenkomst
betrekking heeft afhandelen;
b. ter bewaking van de kwaliteit van het telefoonverkeer zal Oevest in overleg met Opdrachtgever
een protocol opstellen waarin de beschikbaarheid van infrastructuur, het volume van het aantal Algemene Voorwaarden
Pagina 17 van 24 – Oevest
contacten, de training van personeel, de wijze van informatieoverdracht aan Opdrachtgever, de
taal, de beschikbaarheid, probleemverwerking en performance zullen worden geregeld.
7. In geval door Oevest uitgaande telefoongesprekken dienen te worden gevoerd zal Oevest:
a. desgewenst een aantal door Opdrachtgever aan te reiken adressen bij wijze van proef benaderen
om zodoende een schatting te kunnen doen van het aantal in totaal te bellen adressen om te
kunnen voldoen aan het door Opdrachtgever gewenste doel;
b. de door Opdrachtgever aangeleverde adressen telefonisch benaderen op naam van de
Opdrachtgever om zodoende te bemiddelen in de totstandkoming van overeenkomsten of
ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en de
telefonisch benaderde;
c. ter bewaking van de kwaliteit van het telefoonverkeer in overleg met Opdrachtgever een protocol
opstellen waarin de beschikbaarheid van infrastructuur, het volume van het aantal contacten, de
training van personeel, de wijze van informatieoverdracht aan Opdrachtgever, de taal, de
beschikbaarheid, probleemverwerking en performance zullen worden geregeld.
Artikel 22 – Leadgeneration en direct mailing
1. Indien Oevest ten behoeve van Opdrachtgever leads c.q. prospects aanlevert, is Oevest op geen enkele
wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde leads, of het wel of niet
klant worden van deze leads bij Opdrachtgever.
2. Nimmer is Oevest verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van bellijsten of andere
benodigde informatie voor de direct mailing, ten gevolge waarvan Oevest niet naar verwachting van
Opdrachtgever haar diensten uitvoert.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze leads te wijzigen, verwijderen, versleutelen of te gebruiken voor
eigen doeleinden tenzij anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle door Oevest gestelde aanleverspecificaties, bij gebreke
waarvan Oevest geen (tijdige) aanvang kan maken met de uitvoering van haar dienstverlening.
5. Indien, en voor zover relevant, dienen partijen nadere afspraken te maken over eventuele fulfillment bij
fysieke terpostbezorging van direct mail.
Artikel 23 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te
worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste
resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden
te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Oevest is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen,
en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De
aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever
wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Algemene Voorwaarden
Pagina 18 van 24 – Oevest
Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk
opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband
houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Oevest de kosten van de wijziging voor zijn
rekening neemt.
Artikel 24 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.
2. Oevest voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief per maand. Oevest
ontvangt daarnaast een vergoeding per aangeleverde lead door Oevest die een proefles inplant bij
Opdrachtgever indien overeengekomen.
3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar heeft Opdrachtgever de keuze
deze vergoeding ineens te voldoen voorafgaand aan de overeengekomen abonnementsduur, of in
maandelijkse termijnen al dan niet door middel van automatische incasso waarvoor Opdrachtgever door
ondertekening van de machtiging opgenomen expliciet toestemming heeft verleend.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Oevest
haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot
is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang
wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Oevest is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende
inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor
zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven
betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer
en gegevens van Oevest.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens
Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de
Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 25 – Incassobeleid
1. Alle door Oevest gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet
aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen
heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Oevest zonder een nadere ingebrekestelling
aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en Algemene Voorwaarden
Pagina 19 van 24 – Oevest
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit
het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Oevest meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen
deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
Artikel 26 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Oevest gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de
website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Oevest
de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van
een Dienst van Oevest verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de
gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader
vrijwaart Opdrachtgever Oevest tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of
de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Oevest op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze
beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand
van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit
voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen
dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen
tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken
van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van
betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van
deze verplichtingen. Oevest is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG.
Oevest zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.
Artikel 27 – Opschorting
1. Oevest heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden,
programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
2. Oevest is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra
Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis,
te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever
schriftelijk worden bevestigd. Oevest is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan
ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
Artikel 28 – Overmacht Algemene Voorwaarden
Pagina 20 van 24 – Oevest
1. Oevest is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op
grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Oevest wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i)
overmacht van toeleveranciers van Oevest, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van
toeleveranciers die door Klant aan Oevest zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van
zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld
door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische
aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Oevest
buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de
Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn
verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke
partij jegens elkaar.
4. Indien Oevest bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 29 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Oevest, is Oevest uitsluitend gehouden tot betaling
van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Oevest binnen 14 dagen na ontdekking van de
tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Oevest deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de
ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn
ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat
Oevest in staat is om adequaat te reageren.
2. Indien het verrichten van Diensten door Oevest leidt tot aansprakelijkheid van Oevest, is die
aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de (SaaS-)dienst in rekening gebrachte kosten (doch
maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van
directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of
voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de
aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
3. Oevest is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of
geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik
van door Oevest geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding
van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade.
4. Oevest is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar
aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
5. Oevest is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
website storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.Algemene Voorwaarden
Pagina 21 van 24 – Oevest
6. Aansprakelijkheid van Oevest voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Oevest is
voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte
wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van Oevest die zonder uitdrukkelijke
toestemming van Oevest heeft plaatsgevonden.
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging
van wachtwoorden en meer. In geen geval is Oevest aansprakelijk.
8. Oevest staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
Oevest verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en
wensen met betrekking tot de Overeenkomst.
10. Opdrachtgever vrijwaart Oevest voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten
gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door
Oevest geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt
door de dienst van Oevest.
11. Enige door Oevest opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige
en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Oevest.
12. De inhoud van het opgeleverde advies van Oevest is niet bindend en slechts adviserend van aard.
Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde
adviezen van Oevest opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken
die afwijken van het (op)geleverde advies van Oevest. Oevest is niet gehouden aan enige vorm van
restitutie indien dit het geval is.
13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Oevest nimmer aansprakelijk
voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken
van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Oevest haar
eigen advies.
14. Oevest is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
website van Opdrachtgever of diens social media account en is niet aansprakelijk voor storingen of het
om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het social media account. Hieronder
wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een
onvoorziene storing c.q. overmacht.
15. Oevest is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met
aangebrachte wijzigingen aan het social media account van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf of
door derden.
16. Oevest is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates
en/of upgrades aan social media kanalen.
17. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media account of andere
inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
18. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan social media accounts doorvoert of een
derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden
Pagina 22 van 24 – Oevest
Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door Oevest zijn goedgekeurd of waarmee
Oevest niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor
aansprakelijkheid van Oevest.
19. Opdrachtgever is aansprakelijk voor elke schade of nadeel, waaronder begrepen gemaakte kosten,
zoals de gemaakte en nog te maken loonkosten van Oevest, en de gederfde winst ten gevolge van IT-,
telecom- of andersoortige storingen in de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, die door hem wordt
toegebracht aan Oevest. Deze aansprakelijkheid van Opdrachtgever geldt ook ten aanzien van schade
veroorzaakt door derden wiens handelingen en gedragingen aan Opdrachtgever kunnen worden
toegerekend.
20. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Oevest vervallen indien
deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Oevest. Elke vordering tot schadevergoeding jegens
Oevest dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever
bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De
aansprakelijkheid van Oevest eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de
Overeenkomst tussen Partijen.
Artikel 30 – Geheimhouding
1. Oevest en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is
verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of
waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen
strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar
verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar
gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming heeft verleend daartoe.
2. Opdrachtgever is verplicht om alle website en andere materialen die door Oevest worden verstrekt
geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Oevest daar
uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
3. Indien Oevest op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te
verstrekken, en Oevest zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Oevest niet gehouden tot
enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Oevest en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen
derden op.
Artikel 31 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Oevest, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter
beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen
waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes
alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Oevest, en/of derden c.q.
toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Oevest. Algemene Voorwaarden
Pagina 23 van 24 – Oevest
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en
auteursrechten van Oevest rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking
te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Oevest en een
daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen
in door Oevest opgeleverde zaken, dient Oevest expliciet akkoord te geven op de voorgenomen
wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van
Oevest rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt
slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de website, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke
karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de
website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van
Oevest.
6. Opdrachtgever vrijwaart Oevest voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of
aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever
ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Oevest onverwijld informeren over deze inbreuken en/of
aanspraken.
7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Oevest, wordt bestraft met
een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,-
euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.
Artikel 32 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Oevest verstrekt in het kader van de
Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor
verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Oevest van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van
de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Oevest voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van
de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Oevest
opgestelde adviezen en rapportages.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, website of informatiedragers aan Oevest verstrekt,
garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 33 – Klachten Algemene Voorwaarden
Pagina 24 van 24 – Oevest
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Oevest of anderszins klachten
heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te
melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@oevest.com met als
onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Oevest de klacht
in behandeling kunnen nemen.
3. Oevest zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 34 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Oevest en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Oevest kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de
website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Oevest en
Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.